Vedtægter – Nykøbing Sjælland Bådelaug

Vedtægter for foreningen Nykøbing Sj. Bådelaug

§ 1
Foreningens formål og hjemsted

Stk. 1.
Foreningens formål er at varetage interesserne for bådejere, fritidsfiskere og red-skabshusejere, herunder forhandle med myndighederne og andre foreninger omkring spørgsmål, der betragtes som et fælles anliggende for foreningens medlemmer. Foreningens hjemsted er Nykøbing Sjælland Havn, Odsherred Kommune.

Stk. 2.
Foreningen har videre til formål at støtte aktiviteter i klubber og ungdomsinstitutioner med relation til Nykøbing Havn.

§ 2
Indmeldelse, eksklusion m.v.

Stk. 1.
Ved indmeldelse, som sker efter godkendelse af bestyrelsen, i foreningen opkræves et indmeldelsesindskud som fastsættes af bestyrelsen og godkendes på den ordinære generalforsamling. Indskuddet tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Stk. 2.
Et medlem kan ekskluderes, når særlige forhold giver anledning til det. Særlige forhold er overtrædelse af havnens reglement, eventuel overtrædelse af foreningens vedtægter, fælleshusreglementet, manglende kontingentbetaling m.v. Opregningen er ikke udtømmende.

Stk. 3.
Spørgsmålet om eksklusion af medlemmet skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

Stk. 4.
Inden Bestyrelsen træffer afgørelse om eksklusion af et medlem skal medlemmet have lejlighed til at fremføre sine synspunkter og kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres af den førstkommende generalforsamling.

Stk. 5.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion af et medlem kræver at over 50 % af de fremmødte medlemmer stemmer herfor og træder i kraft fra den dag hvor afstemningen er foretaget.

§ 3
Kontingent

Stk. 1.
Det årlige kontingent foreslås af bestyrelsen og godkendes på den ordinære general-forsamling og træder i kraft det efterfølgende år pr. 1 januar. Såfremt bestyrelsens forslag ikke godkendes på generalforsamlingen betales det forløbne års kontingent det kommende år.

Stk. 2.
Seneste rettidige indbetaling af kontingentet er 31 januar.

Stk. 3.
Betaling senere end 1. marts, medfører eksklusion af vedkommende medlem, samt op-sigelse af eventuel kontrakt til grund/hus. Havnemyndighederne orienteres om manglende medlemskab til bådlauget såfremt man er redskabshusejer.

Stk. 4.
Anden restance til foreningen medfører ligeledes sletning.

Stk. 5.
Ingen, der er slettet på grund af kontingentrestance eller anden restance til foreningen, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til for-eningen samt nyt indskud.

Stk. 6.
Bestyrelsen meddeler skriftligt og begrundet eksklusionen til medlem.

§ 4
Daglig administration

Stk. 1.
Formanden forestår Bådelaugets daglige administration i overensstemmelse med de for Bådelauget gældende regler og af Generalforsamlingens og Bestyrelse trufne beslutnin-ger.

§ 5
Bestyrelsen, tegningsregler m.v.

Stk. 1.
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling og består af 5 personer. Valg-bar er enhver person der har været medlem af foreningen i mindst seks måneder forud for generalforsamlingen. Efter den ordinære generalforsamling skal der inden for en måned af-holdes et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær samt udarbejde sin forretningsorden.

Stk. 2.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt der er mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden eller kassereren til stede ved bestyrelsesmøderne. Bestyrelsessupplean-terne har møde og taleret på bestyrelsesmøderne, men ikke stemmeret.

Stk. 3.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen skal dog føre referat over det på møderne passerede. Referatet godkendes skriftligt på det efterfølgende bestyrelses-møde.

Stk. 4.
Bestyrelsesmedlemmer samt interne revisorer vælges for 2 år med forskudt valgperio-de i henholdsvis lige år og ulige år. Bestyrelsessuppleanter og revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

Stk. 5.
Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 intern revisor vælges på ulige årstal, mens kasserer, 1 bestyrelsesmedlem og 1 intern revisor vælges på lige årstal. Hvert år vælges 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant.

Stk. 6.
Foreningen tegnes af formanden eller kassereren. Formanden og kasserer har hver for sig prokura til foreningens pengeaktiviteter.

Stk. 7.
Kassereren fører regnskab over foreningens midler og drift, hvilket revideres af 2 på generalforsamlingen valgte interne revisorer. Uanmeldt revision kan forekomme.

Stk. 8.
Bestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder kan afholdes som telefonmøder. I akut-te tilfælde kan formanden anmode bestyrelsesmedlemmer om at afgive stemmer pr. mail eller telefon. Bestyrelsesmøder skal afholdes mindst 1 gang i hvert kvartal, men i øvrigt efter be-hov.

Stk. 9.
Et bestyrelsesmedlem kan ikke sende en stedfortræder til et bestyrelsesmøde og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 10.
Bestyrelsen kan benytte arbejdskraft udefra, til særlige opgaver som f.eks. sekretær funktioner, it-funktioner, bladredaktion, juridisk samt regnskabs- og revisionsmæssigt assi-stance. Den eksterne arbejdskraft kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 6
Udvalg m.v.

Stk. 1.
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg. Dersom formanden for et nedsat udvalg ikke er bestyrelsesmedlem i foreningen, kan denne indkaldes med taleret på bestyrelsesmøderne.

Stk. 2.
Bestyrelsen kan komme med forslag til selskabelige aktiviteter for medlemmerne enten ved direkte opslag på foreningens opslagstavle eller ved anden information gennem et udvalg nedsat som festudvalg.

§ 7
Brugerråd

Foreningen har 1 medlem i Nykøbing Sjælland Havns Bruger Råd. Medlemmet udpeges af Bestyrelsen.

§ 8
Generalforsamlingen

Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og den ordinære generalfor-samling afholdes en gang om året inden 1 marts.

Stk. 2.
Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 21 dages varsel og dagsordenen skal være angivet.

Stk. 3.
Adgang til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger har medlemmer af forenin-gen som har betalt kontingent. Andre personer, inviteret af Bestyrelsen eller med Bestyrelsens accept kan deltage men uden stemmeret.

Stk. 4.
Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være Formanden i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen afholdes. Medlemmer der fremsender forslag til gene-ralforsamlingen skal selv have mulighed for at fremføre forslaget.

Stk. 5.
Dagsordenen skal mindst have følgende punkter:

 • Valg af dirigent og referent
 • Valg af stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning
 • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 • Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesindskud
 • Orientering fra Havne og Brugerråd
 • Indkomne forslag
 • Valg af formand eller kasserer
 • Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.
 • Valg af revisorer og revisorsuppleant
 • Eventuelt

Stk. 6.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog således at såfremt skriftlig afstemning begæres af tre medlemmer skal dette efterkommes.

Stk. 7.
Forslag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 1. januar og ud-sendes sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen.

Stk. 8.
Vedtægtsændringer vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

Stk. 9.
Der føres protokol over det på generalforsamlingen passerede. Referatet underskrives af samtlige fremmødte bestyrelsesmedlemmer samt mødets dirigent.

§ 9
Ekstraordinær generalforsamling m.v.

Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal i Bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det.

Stk. 2.
Varsling for indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling er 21 dage. Indkaldelsen skal indeholde begrundelsen for den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 3.
Fratræder en formand eller kasserer uden for orden, skal der hurtigst muligt, indkaldes til en ekstra ordinær generalforsamling. Eneste punkt på dagsordenen er valg af formand eller kasserer.

Stk. 4.
Indtræder en suppleant i et bestyrelsesmedlems sted følges det afgåede bestyrelses-medlems valgperiode. Dog skal denne indtrædende suppleants valgbarhed bekræftes på den først kommende ordinære generalforsamling.

§ 10
Grundleje, hus m.v.

Stk. 1.
Udlejning af hus/grund foregår gennem foreningens Bestyrelse

Stk. 2.
Der kræves medlemskab af foreningen for at kunne blive lejer af en grund. Er man lejer af en grund skal byggeri af hus færdiggøres indenfor 2 år fra lejemålets indgåelse.

Stk. 3.
Bestyrelsen aflæser el-forbrug en gang årligt og der afregnes efter gældende takst. El-forbruget skal afregnes efter autoriserede og godkendte el-målere.

§ 11
Fælleshuset

Stk. 1.
Foreningens Fælleshus alkoholbevilling bestyres af den til enhver tid værende bevil-lingshaver (herefter benævnt Bestyrer).

Stk. 2.
Bestyreren er i forhold til driften af restauranten ikke ansvarlig overfor foreningen, men alene de offentlige myndigheder, herunder for overholdelse af gældende skatte og afgiftsreg-ler.

Stk. 3.
Bestyreren, der er ansvarlig for at medlemmerne overholder gældende love og regler, står tillige for vedligeholdelse, rengøring m.v.

Stk. 4.
Det påhviler det enkelte medlem at sørge for at såvel offentlige regler som eventuel husorden overholdes. Såfremt der sker overtrædelse af gældende regler meddeles dette uden unødigt ophold til bestyreren.

Stk. 5.
Bestyreren er ansvarlig for at der opsættes opslag om udskænkningsregler, fødevare-bevillingen, anvendelse og brug af køleskab m.v.

Stk. 6.
Bestyrelsen kan i samarbejde med den til enhver tid værende bestyrer vedtage husor-densreglement for brug af fælleshuset.

Stk. 7.
Bestyreren udarbejder årsregnskab for drikkevareomsætning til brug for kassererens overordnede Fælleshus driftsregnskab, samt udarbejder momsregnskab.

§ 12
Særligt om § 1, stk. 2

Bestyrelsen er bemyndiget til at anvende af foreningens midler i overensstemmelse med § 1, stk. 2. Beslutning om anvendelse af midlerne til sådanne formål besluttes af bestyrelsen med godkendelse af 4/5 af den samlede bestyrelse.

§ 13
Opløsning af foreningen

Stk. 1.
Opløsning af Foreningen kan kun ske hvis ¾ af samtlige fremmødte medlemmer på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, som indkaldes med opløsning af foreningen som eneste punkt på dagsordenen stemmer for opløsningen.

Stk. 2.
Eventuelle kontante penge, materialer eller anden formue herunder Bådelaugets ejen-domme skal i tilfælde af foreningens opløsning tilfalde en anden forening med tilknytning til havnen i Nykøbing Sjælland.

Stk. 3.
Såfremt der ikke findes en forening med tilknytning til havnen uddeles midlerne til vel-gørende formål i Nykøbing Sjælland.

Made by Web.dK